Hướng dẫn cài đặt SSL cho Tomcat trên Linux

Giải nén file đính kèm và upload lên server (gồm 2 files certificate.cer và intermediate.cer), lưu trong thư mục /usr/local/ssl/keystore (thư mục đã tạo ra trong lúc tạo CSR)

Bước 1: SSH vào server với quyền root.Sau đó di chuyển đến thư mục Java/bin

Chạy lệnh:

keytool -import -trustcacerts -alias EVIntermediate -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -file /usr/local/ssl/keystore/intermediate.cer

Nhập vào mật khẩu là “changeit” khi được hỏi.

Chạy lệnh:

keytool -import -trustcacerts -alias tomcat -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -file /usr/local/ssl/keystore/certificate.cer

Nhập vào mật khẩu là “changeit” khi được hỏi.

Chứng thư số đã được cài đặt thành công vào Keystore.Bạn có thể chạy lệnh sau để kiểm tra thông tin keystore:

keytool -list -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -v

 

Bước 2: Hướng dẫn cài đặt

Chuyển đến thư mục Tomcat. Tìm tập tin server.xml mà Tomcat đang sử dụng và mở ra để chỉnh sửa.

Cập nhật lại đường dẫn trong đoạn sau đây:

<Connector port=”443″ maxHttpHeaderSize=”8192″ maxThreads=”150″ minSpareThreads=”25″ maxSpareThreads=”75″ enableLookups=”false” disableUploadTimeout=”true” acceptCount=”100″ scheme=”https” secure=”true” SSLEnabled=”true” clientAuth=”false” sslProtocol=”TLSv1″ keyAlias=”tomcat” keystoreFile=”/usr/local/ssl/keystore/server.jks” keystorePass=”your_keystore_password” />

Lưu ý sửa port 8443 thành port 443

Nếu bạn muốn hỗ trợ TLS 1.1 và TLS 1.2 (nếu server của bạn là Tomcat >=7), bạn có thể thay đổi phần sslProtocols phía trên thành:

sslProtocols=”TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2″

Mở port 443 trên Firewall (Nếu bạn dùng software firewall như iptables chẳng hạn thì có thể tìm thấy file config tại: /etc/sysconfig/iptables)

Khởi động lại Tomcat.

 

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng