Xác định mã độc, cung cấp công cụ và phương pháp để gỡ bỏ chúng, và giúp phòng chống các cuộc tấn công mã độc trong tương lai.