Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft Exchange 2007

Để tạo CSR trên Microsoft Exchange 2007, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

  1. Login vào server với quyền Administrator.
  2. Chọn mụcStart > All Programs > Microsoft Exchange Server 2007 > Exchange Management Shell
  3. Từ dấu nhắc lệnh của Exchange Management Shell, chạy lệnh sau đây:

New-ExchangeCertificate -generaterequest -keysize 2048 -subjectname “c=Your Country, l=Your Locality/City, s=Your State, o=Your Corporation Name,cn=YourMainDomain.com” -domainname SubjectAltName1, SubjectAltName2, SubjectAltName3, SubjectAltName4 -PrivateKeyExportable $true -path c:\certrequest.txt

Lưu ý, bạn cần thay đổi nội dung của lệnh trên như sau:

c=Your Country thay bằng c=VN. Your Country là 2 ký tự in hoa của quốc gia theo bảng ISO.
l=Your Locality/City thay bằng l=Ha Noi (hoặc l=Ho Chi Minh). Your Locality/City là tên thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh. Nhập tiếng Việt không dấu.
s=Your State thay bằng s=Ha Noi (hoặc s=Ho Chi Minh). Your State là tên tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh. Nhập tiếng Việt không dấu.
o=Your Corporation Name thay bằng s=Tên-Công-Ty. Your Corporation Name là tên công ty trong đăng ký kinh doanh. Nhập tên tiếng Anh (nếu có đăng ký trong DKKD) hoặc tên tiếng Việt không dấu.
cn=YourMainDomain.com thay bằng cn=Tên-Miền-Chính. YourMainDomain.com là tên miền chính của chứng thư số, ví dụ mail.company.com
-domainname SubjectAltName1, SubjectAltName2, SubjectAltName3, SubjectAltName4 thay bằng danh sách các tên miền phụ (nếu bạn đang mua chứng thư số SAN nhiều tên miền). Nếu bạn chỉ mua cho 1 tên miền thì bỏ qua tham số -domainname SubjectAltName1, SubjectAltName2, SubjectAltName3, SubjectAltName4.
c:\certrequest.txt thay bằng đường dẫn và tên tập tin lưu trữ CSR.

  1.  Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký