Hướng dẫn tạo CSR trên IBM WebSphere

Bước đầu tiên cần tạo keystore, là file chứa certificates và private key. Bạn sẽ tạo keystore bằng IBM’s Key Management Utility.

Mở Key Management Utility (iKeyman).

Trong IBM Key Management Utility, bấm vào Key Database File rồi chọn New.

IBM Key Management Utility.

Chọn loại Key database rồi chọn JKS. Đặt tên keystore là your_domain.jks.

Bấm nút Browse. Chọn đường dẫn bạn muốn lưu keystore.

Saving the key store.

Bấm OK. Nhập password và bấm OK.

Bấm Create rồi bấm New Certificate Request.

Điền thông tin Key Label, Common Name, Organization, Locality, State, và Country. Chọn 2048 với Key Size. Điền tên đầy đủ của domain cần đăng ký (ví dụ: www.yourdomain.com). Nếu bạn tạo CSR cho chứng thư số wildcard, common name phải bắt đầu bằng dấu * (ví dụ: *.yourdomain.com)

Create New Key and Certificate Request Dialog

Bấm Browse để chọn đường dẫn và nhập tên file CSR, sau đó bấm OK.

Gửi file CSR đó cho chúng tôi.