Số hoá có lợi ích rất lớn cho chính phủ, các định chế tài chính và doanh nghiệp trong việc hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Mẫu biểu, tài liệu, bản ghi, thoả thuận và hợp đồng số có thể dễ dàng trao đổi và gửi trực tuyến. CUng cấp khả năng xác thực, tích hợp, quyền tác giả cho tài liệu số là quan trọng hàng đầu. Điều này có thể được giải quyết thông qua Chữ ký số dựa trên nền tảng PKI, ngành công nghiệp nhận diện chuẩn cho danh tính số sử dụng cho các website, máy tính và con người ngày nay. Chữ ký truyền thống yêu cầu sự hiện diện vật lý, xác thực bằng mắt, và trong một số trường hợp, phải xác thực nhiều trang. Với nSign, chữ ký có thể thực hiện đơn giản thuận tiện và tự động xác thực trực tuyến hay ngoại tuyến.

Bộ Netrust nSign cho phép try cập từ các thiết bị laptop, desktop của doanh nghiệp, và cả từ các thiết bị di động. Nó cung cấp lựa chọn các hệ số khác nhau cho việc lưu trữ khoá và lưu trữ khoá từ xa được bảo vệ bởi Hardware Security Modules (HSM). Được xây dựng dựa trên các bộ chính sách vững chắc và các thực tiễn tốt nhất, bộ nSign được thiết kế để tích hợp với các hệ thống cổ điển hoặc có thẻ sử dụng như một ứng dụng độc lập.

Rất dễ dàng để tích hợp với nSign. Các dịch vụ web có sẵn và sẵn sàng tích hợp với ứng dụng kinh doanh của bạn. Nó có thể tương tác và bất khả tri ngôn ngữ. Bằng cách gửi yêu cầu ký cùng với tài liệu của bạn tới nSign Core, dựa trên hướng dẫn yêu cầu của bạn, nSign Core sẽ định tuyến tài liệu tới nSign Desktop, nSign Mobile hoặc nSign Online. Sau khi ký xong, nSign sẽ trả lại tài liệu đã ký cho đơn đăng ký kinh doanh của bạn.