Phần mềm OpenSSL cho Windows

OpenSSL thường được tích hợp sẵn trong các hệ điều hành Linux hoặc MacOS, tuy nhiên, trên Windows lại không có sẵn. Do đó, việc thực hiện một số câu lệnh liên quan đến việc cấu hình, chuyển đổi định dạng chứng thư hoặc tạo CSR sẽ không thực hiện được trực tiếp trên Windows mà cần cài đặt thêm phần mềm. Bạn có thể tải OpenSSL tại đây, sau đó giải nén ra để sử dụng:

OpenSSL.zip

Lưu ý: Trong một số trường hợp khi chạy câu lệnh openssl, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi không tìm thấy file openssl.cnf trong đường dẫn mặc định, khi đó bạn cần thêm -config /path/to/openssl.cnf ở cuối câu lệnh, ví dụ:

openssl req -sha256 -new -key C:\private.key -out C:\csr.csr -config C:\Software\openssl\bin\openssl.cnf