Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5

Hướng dẫn tạo CSR
trên Microsoft IIS 8/8.5

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5
(Windows Server 2012), bạn thực hiện như sau:

1. Login vào server với quyền Administrator.

2. Chọn mục Tools > Internet
Information Services (IIS) Manager

1

3. Chọn mục Server Certificates

2

4. Từ khung bên phải, chọn mục Create
Certificate Request

3

 

 

5. Nhập vào đầy đủ các thông tin
trong màn hình CSR:

4

·
Common Name: Nhập vào tên miền chính của
chứng chỉ số. Lưu ý chỉ nhập tên miền
(ví dụ mail.company.com), không nhập https://

·
Organization: Nhập chính xác tên công ty trong giấy
ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng
Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với
ĐKKD

·
Organizational Unit: Nhập vào phòng ban quản
lý chứng chỉ (ví dụ: IT Department)

·
City/Locality: Nhập vào thành phố
nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ha Noi hoặc
Ho Chi Minh)

·
State/province: Nhập vào tỉnh
thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Noi hoặc
Ho Chi Minh)

·
Country/region: Chọn quốc gia
nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Viet Nam (VN))

6. Chọn Next

7. Chọn 2048 từ danh sách Bit Length

5

8. Chọn Next

9. Chọn đường dẫn và tên file để lưu
CSR. Ví dụ certreq.csr.

6

10.Chọn Finish

7

11.Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi
để đăng ký