Hướng dẫn tạo CSR cho Postfix

Để tạo CSR cho Postfix, bạn cần SSH vào server với quyền root, sau đó chạy các lệnh sau đây:

  1. Tạo thư mục chứa chứng thư:

mkdir /etc/postfix/ssl

  1. Tạo private key:

openssl genrsa -out /etc/postfix/ssl/private.key 2048

  1. Tạo CSR:

openssl req -new -key /etc/postfix/ssl/private.key -out /etc/postfix/ssl/certreq.csr

Lưu ý nhập vào các thông tin sau:

Country: VN

State: Tên tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh (tiếng Việt không dấu)

Organization: Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh giống như trong giấy DKKD

OU: IT Department

Locality: Tên quận nơi công ty đăng ký kinh doanh (tiếng Việt không dấu)

Common name: mail.domain.com

– Các mục Optional emailchallenge password bỏ qua, không nhập gì cả.

CSR đã được tạo thành công và lưu tại địa chỉ /etc/postfix/ssl/certreq.csr.

  1. Gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký