Hướng dẫn tạo CSR cho Oracle Weblogic

  1. Tạo 1 key store

Remote vào server và chạy các lệnh sau:

# su – oracle

# cd $JAVA_HOME

# keytool -genkey -alias tenmien.vn -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore /data/ca-ssl/tenmien.jks 

Lệnh trên sẽ tạo ra file key store tenmien.jks được lưu trong thư mục /data/ca-ssl và yêu cầu bạn nhập các thông tin như: mật khẩu keystore, các thông tin cho tên miền cần đăng kí SSL của bạn. Ở đây mình dùng Keystore password là password1 cho keystore tenmien.jks này.

  • Khi được hỏi password, nhập vào changeit(hai lần)
  • Khi được hỏi “What is your first and last name?” thì gõ vào tên miền cần mua SSL, ví dụ vn
  • Khi được hỏi “What is the name of your organizational unit?” thì gõ IT Center
  • Khi được hỏi “What is the name of your organization?” thì gõ vào tên công ty(chọn tên tiếng Anh hoặc tên tiếng Việt) trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty. Lưu ý nhập chính xác từng ký tự
  • Khi được hỏi “What is the name of your City or Locality?” thì gõ Ha Noi(tên thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh, không dấu)
  • Khi được hỏi “What is the name of your State or Province?” thì gõ Ha Noi(tên tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh, không dấu)
  • Khi được hỏi “What is the two-letter country code for this unit?” thì gõ VN(ghi chữ in hoa)
  • Khi được hỏi “Is CN= www.tenmien.vn, OU=IT Center, O= Ten cong ty, L=Ha Noi, ST=Ha Noi, C=VN correct?” thì gõ yes
  1. Tạo file CSR để đăng kí SSL cho tên miền tenmien.vn

Chạy lệnh dưới để tạo file CSR tenmien.csr.

# keytool -certreq -alias /data/ca-ssl/tenmien.csr -file tenmien.vn.csr -keystore /data/ca-ssl/tenmien.jks

Nhập mật khẩu của file tenmien.jks

Gửi file CSR cho chúng tôi