Hướng dẫn tạo CSR cho Node.js trên Linux

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo CSR trên server Linux. Để tạo được CSR, bạn cần SSH vào server đó và thực hiện theo các bước sau:

  1. Tạo thư mục chứa private key và public key (CSR):
  • Chạy lệnh (Nếu trên server đã có thư mục này rồi thì bỏ qua lệnh này):

mkdir /usr/local/ssl

  • Chạy tiếp lệnh:

mkdir /usr/local/ssl/certificate

  • Di chuyển đến thư mục certificate vừa tạo:

cd /usr/local/ssl/certificate

  1. Tiếp theo, chạy các lệnh sau để tạo key và CSR:

openssl genrsa -out private.key 2048

openssl req -new -sha256 -key private.key -out certreq.csr

Cần lưu ý các thông tin sau:

– Country code: Nhập VN bằng chữ in hoa

State: Nhập Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

Locality: Nhập Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

Organization Name: Nhập vào tên công ty bằng tiếng Anh, giống y như trong giấy phép DKKD

Organization Unit: Nhập IT Department

Common name: Nhập domain muốn cài SSL

Nếu hệ thống có hỏi thêm các thông tin: email, optional company name, hay password thì bỏ qua bằng cách nhấn Enter.

Sau khi thực hiện xong, lúc này trong thư mục /usr/local/ssl/certificate sẽ có hai file là private.key certreq.csr. Bạn dùng file certreq.csr để đăng ký. Bạn cũng cần lưu trữ thư mục này (có chứa private key) để có thể cài đặt chứng thư số SSL sau khi nhận được từ CA.

  1. Gửi tập tin CSR để đăng ký