Hướng dẫn tạo CSR cho MDaemon Mail server

Để tạo CSR cho MDaemon mail server, bạn cần thực hiện các bước như sau:

1. Đăng nhập vào máy chủ với quyền Administrator
2. Tạo một tập tin có tên là CSRParameters.inf trên thư mục gốc của ổ đĩa C:

Nội dung như sau:

[NewRequest]Subject=”CN=TEN-MIEN,OU=IT Department,O=TEN-DOANH-NGHIEP-TIENG-ANH-TRONG-GIAY-PHEP,S=HA NOI,L=HA NOI,C=VN”KeySpec=1KeyLength=2048Exportable=TRUEMachineKeySet=TRUESMIME=FalsePrivateKeyArchive=FALSEUserProtected=FALSEUseExistingKeySet=FALSEProviderName=”Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider”ProviderType=12RequestType=PKCS10KeyUsage=0xa0Silent=TRUE[EnhancedKeyUsageExtension]OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1

  1. Mở một Command Prompt trên máy chủ, chuyển vào thư mục gốc ổ đĩa C: và chạy lệnh sau:

certreq -new C:\CSRParameters.inf C:\CSROutput.txt

  1. Gửi lại tập tin CSR này để đăng ký