Hướng dẫn tạo CSR cho JBoss trên Windows

 1. Tạo Keystore

Mở Command prompt và di chuyển đến thư mục JDK: cd c:\jdk\bin

 1. Gõ lệnh sau để tạo keystore (bạn cần phải tạo thư mục C:\keystore nếu chưa tồn tại):

keytool -genkey -keyalg RSA –alias tomcat -keystore C:\keystore\server.jks -keysize 2048

 • Khi được hỏi password, nhập vàochangeit(hai lần)
 • Khi được hỏi “What is your first and last name?” thì gõ vào tên miền cần mua SSL, ví dụtencongty.com
 • Khi được hỏi “What is the name of your organizational unit?” thì gõIT Center
 • Khi được hỏi “What is the name of your organization?” thì gõ vào tên công ty(chọn tên tiếng Anh hoặc tên tiếng Việt) trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty. Lưu ý nhập chính xác từng ký tự
 • Khi được hỏi “What is the name of your City or Locality?” thì gõHa Noi(tên thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh, không dấu)
 • Khi được hỏi “What is the name of your State or Province?” thì gõHa Noi(tên tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh, không dấu)
 • Khi được hỏi “What is the two-letter country code for this unit?” thì gõVN(ghi chữ in hoa)
 • Khi được hỏi “Is CN= www.tencongty.com, OU=IT Center, O= Ten cong ty, L=Ha Noi, ST=Ha Noi, C=VN correct?” thì gõyes
 • Khi được hỏi “Enter key password for ” thì gõchangeit. Hỏi lại một password nữa cũng gõchangeit
 1. Tạo CSR

Gõ lệnh:

keytool -certreq –alias tomcat -file C:\keystore\certreq.csr -keystore C:\keystore\server.jks

Hệ thống hỏi password thì nhập vào changeit 

Sau đó gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký

 1. Lưu trữ Keystore

Kể từ lúc này trở đi, thư mục C:\keystore cần được lưu trữ cẩn thận để có thể cài đặt chứng thư số SSL sau khi nhận được từ CA.

 1. Gửi tập tin CSR để đăng ký