Hướng dẫn tạo CSR cho Icewarp Mail server

Icewarp Server mặc định sẽ tạo ra một self-signed SSL certificate để mã hóa dữ liệu. Tuy nhiên để tránh lỗi security warning khi truy cập, các bạn cần triển khai Commercial SSL cerificate cho server.

Chúng ta tiến hành tạo CSR trên Icewarp mail server sau khi đăng nhập vào máy chủ với quyền Administrator và tuần tự thực hiện như các bước sau:
1.Tạo Public key (CSR):
Đăng nhập vào Icewarp Administrative Console>>> vào mục System >>> Certificates >>> Server Certificates (tab).

b

Nhấn nút Create Server Certificate để mở ra cửa sổ tạo CSR. Sau đó tiến hành nhập vào các thông số như sau:
• Bits: 2048
• Certificate validity (Days): thời gian (ngày) chứng thư có hiệu lực.
• Country: Chọn quốc gia nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Viet Nam (VN)).
• State: Nhập vào tỉnh thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ha Noi hoặc Ho Chi Minh).
• Locality: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ha Noi hoặc Ho Chi Minh).
• Organization: Nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD, nếu tên công ty có các ký tự đặc biệt như &, @,… thì ghi thành chữ (and, at,…) hoặc bỏ qua.
• Organization Unit: Nhập vào phòng ban quản lý chứng chỉ (ví dụ: IT).
• Email: Nhập vào email quản trị tên miền (ví dụ admin@globalsign.com.vn).
• Common Name: Nhập vào tên miền cài đặt chứng chỉ số (ví dụ mail.globalsign.com.vn).
• Chọn vào checkbox Create Certificate Signature Request (CSR).
2.Xuất file.
Tiếp theo bạn chọn đường dẫn trên server sẽ lưu private key (.key) và public key (.CSR). Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng đường dẫn mặc định của máy chủ.

3.Kiểm tra CSR.
Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://www.sslshopper.com/csr-decoder.html

4. Gửi tập tin CSR để đăng ký.