Hướng dẫn tạo CSR cho F5 BIG-IP

Hướng dn to CSR cho F5 BIG-IP

Để tạo CSR cho F5 BIG-IP, bạn thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào trang quản lý của F5 BIG-IP.

2. Trong menu bên trái, chọn System > File Management > SSL Certificate List

3. Nhấn nút Create.

image001

4. Điền vào các thông tin sau đây:

Name: Nhập vào tên gợi nhớ cho chứng thư số
Issuer: Chọn Certificate Authority

Common Name: Nhập vào tên miền chính của chứng chỉ số. Lưu ý chỉ nhập tên miền (ví dụ mail.company.com), không nhập https://
Division: Nhập vào phòng ban quản lý chứng chỉ (ví dụ: IT Department)
Organization: Nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD
Locality: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ha Noi)
State Or Province: Nhập vào tỉnh thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ha Noi)
Country: Chọn quốc gia nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Viet Nam (VN))
Email: Nhập vào địa chỉ email của người quản lý chứng thư số
Subject Alternative Name: Để trống
Challenge Password: Nhập vào mật khẩu
Key: Chọn 2048 bits

Sau đó nhấn nút Finished.

5. Copy đoạn text được hiển thị trên màn hình có dạng sau và lưu thành file certreq.txt:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
              
       [text được mã hóa]
 
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

 

6. Gửi tập tin CSR để đăng ký