Hướng dẫn chuyển đổi từ X.509 cho Apache sang nginx

Cả Apache lẫn nginx đều dùng chuẩn X.509, tuy nhiên nginx yêu cầu cả certificate lẫn các Intermediate CAs đều nằm chung trong 1 file duy nhất. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi bộ chứng thư số từ Apache sang nginx rất đơn giản theo các bước sau đây:

  1. Di chuyển đến thư mục chứa bộ chứng thư số, bạn sẽ thấy các file sau đây: private key, certificate, cabundle
  2. Chạy lệnh sau:

cat certificate.crt cabundle.crt > newcertificate.crt

 

Giờ đây bạn có thể dùng 2 file sau đây để cấu hình SSL cho nginx: private.key và newcertificate.crt