Hướng dẫn chuyển đổi từ Java Keystore (Tomcat/JBoss) sang PKCS12 (IIS)

IIS cho phép import bộ chứng thư số từ file định dạng PCKS12 (PFX). Nếu bạn muốn chuyển đổi bộ chứng thư số đang sử dụng trên máy chủ chạy Tomcat/JBoss sang máy chủ mới chạy IIS, bạn cần phải chuyển đổi sang chuẩn PKCS12 bằng công cụ keytool của JDK.

Bạn mở một Command prompt và chuyển đến thư mục JDK\bin. Chạy lệnh sau:

​keytool -importkeystore -srckeystore C:\keystore.jks -destkeystore C:\backup.pfx -deststoretype PKCS12

Lưu ý: bạn cần phải nhập mật khẩu của Keystore và file PFX.