Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin

Khi nhận được certificate, truy cập vào mục “SSL Certificates” trong phần “Advanced Features” 

2_Direct_Admin.jpg

Chọn “Paste a pre-generated certificate and key”. Lúc này Private key đã có sẵn sau khi tạo CSR. Mở file certificate bằng notepad và copy toàn bộ nội dung trong đó, paste xuống dưới Private key, sau đó bấm “Save”.

3_Direct_Admin.jpg

Để cài đặt CA Certificate, quay trở lại mục ‘SSL Certificates’ và click vào mục Click here to paste a Root CA Certificate.

4_Direct_Admin.jpg

Mở 2 file intermediate và RootCA bằng notepad, copy toàn bộ nội dung 2 file này và paste vào đây, đánh dấu vào ô ‘Use a CA Cert’, sau đó bấm  “Save”.

5_Direct_Admin.jpg

Kiểm tra lại trạng thái tính năng SSL đã được enable lên chưa ở trên đầu của mục SSL Certificate:

6_Direct_Admin.jpg

Nếu SSL đang bị disable, bấm vào link ‘You can enable it here’, tích chọn ô Secure SSL và bấm “Save”.

7_Direct_Admin.jpg