Hướng dẫn cài đặt SSL cho Zimbra 8.x

1. Đăng nhập vào Zimbra Admin Console.

2. Ở bảng điều hướng bên trái phía dưới Home chọn Configure.

3. Chọn Certificate.

4. Ở phía bên phải Zimbra Admin console chọn biểu tượng settings và chọn Install Certificate.

5. Hộp thoại Certificate Installation Wizard sẽ hiện ra

6. Dưới Server Name chọn server đích bạn đã tạo CSR.

7. Chọn Next.

8. Chọn tùy chọn Install the commercial signed certificate.

9. Chọn Next.

10. Tải những file cần thiết lên bằng cách chọn Choose File:

  • Certificate: Your SSL certificate .crt
  • Root CA: your SSL certificates Root CA .crt
  • Intermediate CA: Your Intermediate CA .crt
    Note: Bạn có thể thấy nhiều lựa chọn Intermediate CA. Nếu bạn chỉ có duy nhất một file intermediate từ hãng, bạn có thể bỏ qua lựa chọn thứ hai.

11. Click Install.

12. Restart Zimbra services.