Hướng dẫn cài đặt SSL cho website trên WHM cPanel 11

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần những file sau:

Key file/Public key/RSA key: Đã có trên server khi tạo CSR
Certificate (CRT): file này sẽ do các tổ chức cấp phát SSL kiểm tra và sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra thông tin domain hoặc tổ chức của bạn sẽ cấp phát cho bạn.
Certificate Authority Bundle (CRT): file này chứa thông tin về cấu trúc của các tổ chức cấp phát SSL link tới tên miền của bạn. Để có file này, bạn có thể download intermediate và rootCA tại website của các tổ chức cấp phát SSL, sau đó mở 2 file này ra bằng notepad, copy nội dung và gộp 2 file này lại theo thứ tự Intermediate -> rootCA.
Sau khi đăng nhập vào cPanel bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

1.Nhập thông tin Certificate (CRT)
Trong cửa sổ chính >>> chọn option SSL/TLS Manager >>> Install and Manage SSL for your site (HTTPS) >>> click Manage SSL sites..

23

Bắt đầu bằng việc chọn đúng tên miền cần cài đặt >>> nhập thông tin của file CRT mà nhà cung cấp SSL gửi cho bạn >>> Install Certificate.

2425

• Nếu chúng ta tạo file CSR từ chính server này >>> click Autofill by Domain để hệ thống load Private Key và Certificate Authority Bundle có sẵn trên server.
• Nếu không phải thì chúng ta phải nhập Private Key và Certificate Authority Bundle từ thông tin có được trước đó.
2. Kiểm tra SSL Certificate
Sau khi cài đặt thành công thì thông tin về SSL Certificate của website sẽ được thể hiện rõ trong bảng Manage Installed SSL Websites:

27

Ngoài ra, bạn cũng nên thực hiện kiểm tra lại bằng cách công cụ phân tích SSL trên Internet như:

– SSL Checker: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html