Hướng dẫn cài đặt SSL cho Oracle Weblogic

  1. Import Certificate vào key store

–    Sau khi nhận certificate từ nhà cung cấp. Bạn lưu CA này vào file /data/ca-ssl/tenmien.crt

–    Download key intermediate từ trang chủ nhà cung cấp dịch vụ SSL của bạn vào file /data/ca-ssl/intermediate.crt

–    Thực hiện lệnh dưới để tạo file key pem /data/ca-ssl/ca.pem

# cat /data/ca-ssl/tenmien.crt /data/ca-ssl/intermediate.crt >> /data/ca-ssl/ca.pem

–    Lưu ý: nhập đúng alias khi khởi tạo key và CSR

–    Cuối cùng thực hiện lệnh import file key pem vào key store được tạo từ bước trên

# keytool -import -alias tenmien.vn -keystore /data/ca-ssl/tenmien.jks -file /data/ca-ssl/ca.pem

Nhập mật khẩu cho keystore là changeit.

Nhập Yes để hoàn tất quá trình import

  1. Cấu hình trên giao diện weblogic server

–     Truy cập vào weblogic để cấu hình SSL cho keystore vừa tạo

–     Truy cập theo đường dẫn Domain Structure -> Environment -> Server -> AdminServer(admin)

–     Cấu hình các tham số dưới theo hình dưới

–     Tiếp theo qua Tab SSL  cấu hình như hình dưới

–     Mật khẩu ở 2 trường hợp trên dùng mật khẩu changeit đã được cài đặt ở bước tạo CSR. Sau khi thực hiện hoàn tất các bước trên. Bạn thực hiện restart lại weblogic server để apply các cấu hình vừa cài đặt