Hướng dẫn cài đặt SSL cho Node.js

Sau khi chứng thư được cấp, bạn sẽ nhận được 2 file certificate.crt và bundle.crt. Hãy upload 2 file này lên server Node.js vào thư mục /usr/local/ssl/certificate mà bạn đã tạo CSR.

SSH vào server, tìm đến file node.js và chỉnh sửa đoạn cấu hình sau:

var https = require('https');
var fs = require('fs');

var options = {
  key: fs.readFileSync('/usr/local/ssl/certificate/private.key'),
  cert: fs.readFileSync('/usr/local/ssl/certificate/certificate.crt')
  ca: fs.readFileSync('/usr/local/ssl/certificate/bundle.crt')
};

 

Lưu lại và chạy câu lệnh sau:

node node.js