Hướng dẫn cài đặt SSL cho Microsoft Exchange 2010

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Exchange Server 2010, bạn thực hiện như sau :

Bước 1: Copy 2 files cert được gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.cer và intermediate.cer)

Bước 2: Cài đặt Intermediate CA:
– Mở một MMC. Nhấn Start > Run… và gõ vào mmc. Nhấn OK.
– Từ menu của màn hình Microsoft Management Console (MMC), chọn mục File > Add/Remove Snap-in. Nhấn Add

a

– Từ danh sách snap-ins, chọn Certificates. Nhấn Add. Chọn Computer account. Nhấn Next. Chọn Local computer. Nhấn Finish. Nhấn Close. Nhấn OK.

a

– Trong khung bên trái, nhấn chọn mục Intermediate Certification Authorities. Nhấp chuột phải vào Certificates, chọn All Tasks > Import. Trong màn hình Certificate Import, nhấn Next. Tới đây chọn đường dẫn đến file intermediate.cer trên Desktop và nhấn Next. Chọn mục “Place all certificate in the following store: Intermediate Certification Authorities”. Nhấn Next. Nhấn Finish.

a

Bước 3: Cài đặt chứng thư số

  1. Mở Exchange Management Console (EMC) bằng cách chọn Start Programs Microsoft Exchange 2010Exchange Management Console
  2. ChọnManage Databases

a

  1. ChọnServer Configuration trong menu bên trái, sau đó chọn chứng thư số đang pending trong mụcExchange certificates trong menu giữa. Bạn có thể nhận ra chứng thư số này dựa vào Friendly Name mà bạn đã nhập trong quá trình tạo CSR. Giá trị trong cột Self Signed sẽ là True. Sau đó chọn mục Complete Pending Request trong menu bên phải.

a

 

  1. Chọn đường dẫn đến file certificate.cer mà bạn đã chép lên máy chủ, sau đó nhấnOpen > Complete.

Lưu ý: Trong vài trường hợp, bạn có thể nhận được thông báo “The source data is corrupted or not properly Base64 encoded“. Bạn chỉ cần bỏ qua thông báo này.

  1. Refresh lại danh sách chứng thư số, sau đó bạn kiểm tra lại cộtSelf Signedcủa chứng thư số đã chuyển trạng thái từ True sang False hay chưa. Giá trị đúng phải là False.
  2. Chọn chứng thư số mới này và sau đó nhấn mụcAssign Services to Certificatetrong menu bên phải.

a

  1. Chọn chứng thư số và các services bạn cần bảo mật. Sau đó nhấn Next > Assign > Finish.

a

Sau khi cài đặt chứng thư số mới cho Exchange, trong vài trường hợp một số máy tính chạy Outlook hiển thị thông báo lỗi “The name on the security certificate is invalid or does not match the name on the site” như hình sau:

a

Trong trường hợp đó, bạn cần thực hiện việc cập nhật URL cho Exchange theo hướng dẫn sau:

Trong hình trên, tên miền mà Outlook nhận dạng là EXCH1.bcbc.local. Còn tên miền chính thức trong chứng thư số SSL là mail.bcbc.com.vn. Khách hàng không thể mua chứng thư số SSL cho tên miền exch1.bcbc.local được nữa. Đây chính là lý do mà Outlook hiển thị thông báo lỗi chứng thư số SSL.

Để cập nhật cho các máy chủ chạy Exchange 2007, Exchange 2010 hay Exchange 2013, bạn cần sử dụng công cụ Exchange Management Shell để thực hiện việc cập nhật URL cho các dịch vụ Autodiscover, Exchange Web Services (EWS) và OWA Web-based Offline Address book.

Các lệnh bắt buộc:
Set-ClientAccessServer -Identity HostName -AutodiscoverServiceInternalUri https://mail.yourdomain.com/autodiscover/autodiscover.xml

 

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity “HostName\EWS (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/ews/exchange.asmx -ExternalUrl https://mail.yourdomain.com/ews/exchange.asmx

 

Set-OABVirtualDirectory -Identity “HostName\oab (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/oab -ExternalUrl https://mail.yourdomain.com/oab

Bạn cần thay thế “HostName” thành tên máy tính phù hợp và “mail.yourdomain.com” thành tên miền mà bạn đã mua chứng thư số SSL. Bạn có thể biết HostName bằng cách chạy lệnh sau:

Get-ClientAccessServer | fl Name,AutoDiscoverServiceInternalUri

 

Get-WebServicesVirtualDirectory | fl Name,InternalUrl,ExternalUrl

 

Get-OABVirtualDirectory | fl Server,Name,Internalurl,ExternalUrl

Tùy vào cấu hình của máy chủ Exchange của bạn, có thể cần phải chạy thêm các lệnh sau:

Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity “HostName\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/Microsoft-Server-ActiveSync

 

Set-OWAVirtualDirectory -Identity “HostName\owa (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/owa

 

Set-ECPVirtualDirectory -Identity “HostName\ecp (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/ecp

 

Set-OutlookAnywhere -Identity “HostName\Rpc (Default Web Site)” -InternalHostname mail.yourdomain.com -InternalClientsRequireSsl $true

Sau khi chạy các lệnh trên, bạn cần phải refresh lại Exchange Application Pool trong IIS.

  1. Mở IIS
  2. Chọn mụcApplication Pools.
  3. Nhấp chuột phải vàoMSExchangeAutodiscoverAppPoolvà chọn Recycle.