Hướng dẫn cài đặt SSL cho Apache trên Windows

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Apache trên Windows, bạn thực hiện như sau:

  1. Giải nén file đính kèm sẽ được hai file certificate.crt và cabundle.crt
  2. Tải hai file này lên server, đưa vào trong thư mục C:\ssl (đây là thư mục hôm trước bạn đã tạo ra để chứa CSR và private key).
  3. Lúc này trong thư mục C:\ssl sẽ có các file private.key, certificate.crt, cabundle.crt
  4. Mở file cấu hình của Apache

(thường là C:\apache2\conf\httpd.conf hoặc C:\apache2\conf.d\ssl.conf) và tìm đoạn cấu hình sau:

SSLCertificateFile C:\ssl\certificate.crt
SSLCertificateKeyFile C:\ssl\private.key
SSLCACertificateFile C:\ssl\cabundle.crt

  1. Lưu lại và restart lại Apache.