DV, OV, EV khác nhau thế nào?

Domain Validation (DV)

 

DV là chứng thư chỉ yêu cầu bạn xác thực rằng bạn là người sở hữu tên miền đó. Điều này thực hiện bằng cách nhận một email xác thực WHOIS hoặc một email thuộc về tên miền đó để chứng nhận rằng bạn sở hữu tên miền đó. Việc này được thực hiện một cách nhanh chóng và cấp phát chứng thư ngay lập tức, tuy nhiên đôi khi sẽ thiếu tin cậy bởi hầu như ai cũng có thể được cấp chứng thư DV.

 

Organization Validation (OV)

 

Đối với chứng thư OV, hãng cấp phát chứng thư xác thực thông tin doanh nghiệp của bạn để chắc chắn rằng đây là một doanh nghiệp có thực. Họ xác thực Tên doanh nghiệp, địa chỉ, và số điện thoại. Những dữ liệu này phải khớp với thông tin WHOIS và được công bố bởi chính phủ hoặc một website bên thứ ba được ủy quyền trước khi cấp phát chứng thư. Chứng thư OV có độ tin cậy cao hơn với người tiêu dùng bởi họ được bảo đảm rằng họ đang thực hiện kinh doanh với một doanh nghiệp có thực.

 

Extend Validation (EV)

 

Chứng thư EV được công nhận và biết đến như loại chứng thư có độ tin cậy cao nhất. Trong suốt quá trình xác thực chứng thư EV, Hãng cung cấp chứng thư xác thực toàn bộ thông tin rằng bạn là doanh nghiệp hợp pháp và có địa vị tốt hơn quá trình xác thực OV. Một khi quá trình này hoàn tất và chứng thư EV của bạn được cấp, toàn bộ trình duyệt sẽ kích hoạt “thanh địa chỉ xanh” và hiển thị tên doanh nghiệp của bạn để cho khách hàng biết rằng bạn là một doanh nghiệp đáng tin cậy. Nghiên cứu cho thấy mọi người nhận thức được “thanh địa chỉ xanh” và cho rằng đó là dấu hiệu của sự tin cậy.