Bảo vệ máy chủ chống lại TLS renegotiation và man-in-the-middle (MITM) vulnerabilities