Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn

Cung cấp các giải pháp tiên tiến về bảo mật mang tính liên hoàn – nền tảng nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu an ninh và tuân thủ. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là con đường ươm mầm và phát triển các tài năng – tài sản lớn nhất của chúng tôi – cũng là cơ hội mang lại cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho mọi thành viên; qua đó thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội.

Sứ mệnh

An ninh & tuân thủ không chỉ là công nghệ, mà là sự kết hợp của công nghệ – quy trình và yếu tố con người. Chúng tôi giúp cung cấp sự trải nghiệm trước khi đặt quan hệ nhà cung cấp – khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Năng lực sáng tạo để nắm bắt cơ hội, thích nghi và xoay chuyển tình thế với các thay đổi của môi trường kinh doanh và nhu cầu khách hàng là nhân tố quyết định cho sự thành công của Bluebits. Do đó mọi giá trị cốt lõi của Bluebits đều phản ánh và bồi đắp cho năng lực này:
– Chiến lược được phản ánh rõ ràng qua các chương trình mục tiêu: Không có chiến lược, mô hình kinh doanh nào là vĩnh viễn. Mỗi chiến lược, mô hình kinh doanh chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh tạm thời tại một thời điểm cụ thể, vì vậy, chúng cần được phản ánh qua những mục tiêu rõ ràng, cụ thể để nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đạt được mục tiêu và tiếp tục theo đuổi những sáng tạo mới;
– Thúc đẩy và định hướng các nỗ lực: một người vì mọi người – mọi người vì một người là phẩm chất của người Bluebits. Mỗi thành viên Bluebits luôn ý thức được tinh thần “tư duy độc lập, phối hợp nhóm” để cùng nhìn về một hướng;
– Điều phối và kiểm soát các hoạt động: đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng, chất lượng; hợp tác với đối tác trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi đòi hỏi mọi cam kết của Bluebits luôn phải được điều phối và kiểm soát chặt chẽ;
– Phát triển và nuôi dưỡng tài năng: công việc, thử thách cụ thể hun đúc nên người Bluebits: đam mê – sáng tạo – chủ động – trí tuệ – tận tụy – tuân thủ
– Tích lũy và áp dụng kiến thức: Tự đào tạo kết hợp với được đào tạo để mỗi người Bluebits là một con người học tập và khả dụng;
– Phân bổ hợp lý các nguồn lực: Ý tưởng là nguồn lực quan trọng nhất tại Bluebits. Do đó, mỗi thành viên Bluebits đều có quyền nói và được nghe như nhau. Tính cộng đồng cao kết hợp với hệ thống cấp bậc tinh giản khiến cho không một ý tưởng nào bị xem nhẹ;
– Xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ: mô hình hợp tác, giải pháp cho khách hàng luôn là yếu tố Bluebits đặt lên hàng đầu với tất cả các đối tác, khách hàng nhằm xây dựng và phát triển những mối quan hệ dài hạn trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau.